Všeobecné obchodní podmínky ESHOP

Všeobecné a obchodní podmínky upravující prodej internetového obchodu Divadla Kampa.

článek I.

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP) internetového obchodu Divadla Kampa (dále jen „Internetový obchod), umístněného na internetové adrese https://www.divadlokampa.cz/eshop (dále jen „Webová stránka), který je provozován jako doplňková (vedlejší) činnost obecně prospěšnou společností „Divadlo Kampa o.p.s.”, IČ: 26559625, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O vložka 1413 (dále jen „Prodávající), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu) Internetového obchodu Prodávajícího.
 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím Webového rozhraní obchodu Smlouvu s Prodávajícím.
 3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatelem je osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 7. Tyto VOP jsou platné od 1.6. 2020.
 8. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

článek II.

Nabídka zboží, objednávka, uzavření Smlouvy

 1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na Webové stránce. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen Občanský zákoník), nabídka zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Objednávku zboží může Kupující vytvořit prostřednictvím formuláře na Webové stránce Internetového obchodu. Při vytvoření objednávky prostřednictvím formuláře na Webové stránce Internetového obchodu Kupující vybere zboží, o které má zájem, jeho požadované množství, způsob dopravy (viz čl. III. VOP) a stvrzení způsobu platby (viz čl. IV. VOP). Potvrzením své objednávky podá Kupující závazný návrh na uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 3. Prodávající se zavazuje přijmout závazný návrh na uzavření Smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s VOP a pokud má poptané zboží (zejména ve vyžádaném množství) k dispozici. Prodávající potvrdí přijetí návrhu (dále jen „Potvrzení objednávky“) na e-mailovou adresu Kupujícího, přičemž tento email bude obsahovat nezbytné platební údaje k úhradě kupní ceny za zboží (tzn. údaje pro bezhotovostní platbu) či údaj o tom, že kupní cena byla zaplacena (v případě platby kartou). Kupující je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v Potvrzení objednávky. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem úhrady kupní ceny za objednané zboží. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 4. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.
 5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

článek III.

Doprava a dodání zboží

 1. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky ze tří způsobů dodání zboží:
  • osobní převzetí CD;
  • zaslání CD prostřednictvím České pošty, s.p.
  • zaslání zboží v elektronické formě (mp3) (jediná možnost v případě zboží, které je zdarma)
 2. Osobní převzetí je možné na na pokladně (otevírací doba uvedena na www.divadlokampa.cz) Divadla Kampa, Nosticova 2a, 110 00 Praha 1, a to zdarma. Zboží bude Prodávajícím připraveno na uvedené adrese zpravidla ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne připsání platby na účet Prodávajícího. Tato lhůta má informativní charakter.
 3. V případě volby osobního převzetí se Prodávající zavazuje informovat Kupujícího o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí, a to na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky. Před zasláním tohoto potvrzení zboží k vyzvednutí připraveno nebude, uvedené místo funguje pouze jako výdejna. Konkrétní čas, kdy je možno zboží vyzvednout, bude domluven s Kupujícím.
 4. V případě volby zaslání prostřednictvím České pošty se Prodávající zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
 5. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku České pošty (https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty) (při zaslání objednávky zboží do 2 ks (2x CD)  na adresu uvedenou Kupujícím na území České republiky prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku aktuálně  60,- Kč).
 6. Prodávající se současně, v případě volby zaslání prostřednictvím České pošty, zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky. Lhůta pro odeslání zboží činí zpravidla pět (5) pracovních dnů ode dne připsání platby na účet Prodávajícího. Tato lhůta má informativní charakter. Po předchozí domluvě Kupujícího s Prodávajícím, Prodávající zkrátí uvedenou lhůtu k odeslání zboží na nejnutnější minimum.
 7. Zboží je Prodávajícím dodáváno na území České republiky. Po předchozím souhlasu Prodávajícího lze zboží zaslat i do zahraničí, v takovém případě si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí (odvislé zejména od velikosti objednávky, zvolené dopravy a cílové destinace) a dále právo zvolit způsob úhrady kupní ceny.
 8. V souladu s čl. II. odst. 4 VOP je Kupující povinen převzít doručené zboží. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení VOP Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím po zaplacení celé jeho kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 10. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s těmito VOP.
 11. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Nebude-li ve Smlouvě sjednán způsob dodání zboží, je oprávněn ho určit Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
 13. V případě, že Kupující na Webovém rozhraní obchodu zvolí možnost zaslání zboží v elektronické formě (mp3), zašle mu Prodávající bez zbytečného odkladu po uhrazení kupní ceny odkaz se soubory pro stažení, přičemž povinnost Prodávajícího k dodávní zboží je tímto splněna.
 14. Účetní doklad (faktura) není součástí dodávky, Prodávající ji odešle nejpozději do 3 pracovních dnů,a to výhradně na žádost Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím.

článek IV.

Platební podmínky

 1. Platba kupní ceny za zboží se provádí v korunách českých.
 2. Kupující je povinen kupní cenu za zboží uhradit výhradně:
  • bezhotovostním převodem na bankovní účet
  • prostřednictvím platební karty
 3. Pokud Kupující zvolí jako způsob platby úhradu bezhotovostním převodem na bankovní účet, uhradí cenu objednávky na bankovní účet Prodávajícího (pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky), který bude, včetně variabilního symbolu, Kupujícímu zaslán v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky (tj. v Potvrzení objednávky), a to ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu tento potvrzující e-mail bude Prodávajícím doručen. V případě platby za zboží formou bezhotovostního převodu na účet se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. V případě, že Kupující neuhradí kupní cenu za objednané zboží včas, Smlouva nevzniká a veškeré povinnosti stran vyplývající z objednávky zanikají.
 4. Pokud Kupující zvolí jako způsob platby úhradu prostřednictvím platební karty, bude při dokončení objednávky přesměrován na platební bránu GOPAY, která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Pokud Kupující platí kartou poprvé, bude na bráně vyzván k zadání šestnáctimístného čísla karty, data expirace, a CVC/CVV kódu, všechny tyto údaje Kupující najde na své kartě.
 5. Veškeré změny a změny cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání. Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny bez DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena včetně DPH.

článek V.

Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené s Kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu Smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 2. Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.
 3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, dojde-li mu objednávka od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od Smlouvy za chování ve smyslu ust. § 2002 odst. 2 Občanského zákoníku.
 4. V případě porušení Smlouvy nebo VOP Kupujícím, kdy Prodávající odstoupí od Smlouvy, je v takovém případě povinností Kupujícího uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s objednávkou Kupujícího, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

článek VI.

Odstoupení od Smlouvy Kupujícím, který je Spotřebitelem

 1. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v Internetovém obchodě), má Kupující, který je Spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje písemně Prodávajícího a uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
 2. V případě, že Kupující, který je Spotřebitelem odstoupí od Smlouvy ve výše uvedené 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.
 3. Kupující, který je Spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nemůže odstoupit od Smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, nebo  pro jeho osobu.
 4. Kupující, který je Spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy do 14 dní od převzetí zboží zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 5. Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata.
 6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží.
 8. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít i formulář pro odstoupení od Smlouvy, který mu bude Prodávajícím zaslán bezodkladně po té, co o jeho zaslání Kupující požádá.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 10. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

článek VII.

Práva Kupujícího z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

článek VIII.

Práva Kupujícího, který je Spotřebitelem z vadného plnění

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny (na pokladně Divadla Kampa, Nosticova 2a, 110 00 Praha 1), v níž je přijetí reklamace možné, případně i v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 5. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Smlouvy, Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména Potvrzení objednávky a doklad o platbě za ní. Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 8. Jestliže Prodávající reklamaci neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat kromě identifikace Prodávajícího a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a podpis pracovníka Prodávajícího. Kupující potvrdí Prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.
 9. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 10. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Prodávající povinen Kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
 11. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 12. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

článek IX.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající jako správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje Kupujícího o tom, že osobní údaje Kupujícího, které budou Prodávajícímu dobrovolně odevzdány při odeslání objednávky (tedy zejména jména a příjmení, identifikačního čísla, adresy bydliště či sídla, e-mailové adresy, čísla bankovního účtu a telefonního čísla), budou zpracovány za účelem uzavření Kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Kupujícího z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujícího je tedy plnění Kupní smlouvy založené objednávkou Kupujícího a současně také plnění zákonných povinností Prodávajícího dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Prodávající je tedy oprávněn osobní  údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících mu z uzavřené Kupní smlouvy a těchto VOP nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb Prodávajícího souvisejících s Kupujícímu prodaným zbožím (s možností Kupujícího se z odebírání těchto nabídek odhlásit).
 2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Kupujícího Prodávajícímu je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění Kupní smlouvy, což by bez poskytnutí následujících osobních údajů nebylo možné.
 3. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány po dobu, po kterou je Prodávající povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 4. Při zpracování osobních údajů Kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 5. Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Kupujícího mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Kupujícím, a dále osobám, které Prodávajícímu poskytují IT služby za účelem zajištění řádného fungování Webového rozhraní obchodu, a dále právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje Kupujícího do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 6. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 8. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. „cookies” do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; Kupující má možnost odmítnout, aby „cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží k činnostem souvisejícím s provozem Internetového obchodu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem Smlouvy je český jazyk.
 3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Smlouvy.
 4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly VOP v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím příslušným zákonem.
 5. Pro vyřizování stížností, získání dalších informací či v případě jakýchkoli dotazů může Kupující využít e-mailové adresy: rezervace@divadlokampa.cz. Podanou informaci nebo informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího. Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

V Praze dne 1.6.2020

Divadlo Cylindr

Divadelní soubor Cylindr je uskupení umělců kolem Ivety Duškové. Zabývají se autorským divadlem pro dospělé a pohádkami pro děti.

vstupenky

Vstupenky rezervujte online u detailu vybrané akce v programu.

   

pokladna 

Na Maninách 32a, Praha 7 

je otevřena 1 hodinu před každým představením (Divadla Kampa i Divadla Na Maninách)

   

776 44 77 44 (po - pá 10.00 - 13.00)
rezervace@divadlokampa.cz

   

o prázdninách pouze prostřednictvím emailu

kontakt

Divadlo Kampa
od února 2024 v Divadle Na Maninách, Na Maninách 32a, Praha 7
Kde nás najdete?
Facebook Divadla Kampa
YouTube Divadla Kampa
Instagram Divadla Kampa

   

Fakturační adresa: 
Divadlo Kampa o.p.s.
Újezd 450/40, 118 00 Praha - Malá Strana, IČO: 26559625

    
info@divadlokampa.cz