Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky upravující prodej vstupenek na kulturní a jiné akce 
pořádané nebo zajišťované společností Divadlo Kampa o.p.s.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a jiné akce (dále jen “akce”) prostřednictvím webových stránek společnosti Divadlo Kampa o.p.s., IČ: 26559625, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O vložka 1413 (dále jen “Divadlo Kampa” nebo “divadlo”), a to prostřednicím webového portálu www.divadlokampa.cz nebo na pokladně a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Zakoupením vstupenek vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny, a to bez udání důvodu.
 2. Divadlo prodává vstupenky následujícím způsobem:
  • Přímý prodej v pokladně Divadla Kampa na adrese Nosticova 2a, 110 00 Praha 1.
  • Online prodej prostřednictvím webového portálu www.divadlokampa.cz. (Práva ze vstupenky lze uplatnit předložením zákazníkem vytištěné elektronické vstupenky nebo jejím předložením na mobilním zařízení nebo tabletu resp. předložením přiděleného jedinečného identifikačního čísla nebo QR kódu)

  • Prodej na fakturu nebo převodem na základě rezervace. Tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrady vstupenek na základě pokynů v rezervaci nebo na faktuře
 3. Za vstupenku dle těchto podmínek se považuje i tzv. „Dárkový poukaz“. Dárkový poukaz opravňuje držitele jedinečného identifikačního čísla Dárkového poukazu k rezervaci určitého druhu Vstupenek v předem stanovené hodnotě a na předem stanovené akce. Dárkový poukaz je zároveň Vstupenkou na rezervovanou akci.

III. CENY

 1. Cena vstupenek je uvedena bez DPH, neboť společnost Divadla Kampa o.p.s. ke dni vydání těchto podmínek není plátcem DPH. V případě, že se Divadlo Kampa stane plátcem DPH bude k uvedené ceně připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 2. Zákazník je povinen, chce-li uplatnit nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při osobní koupi na prodejním místě při vstupu na akci příslušné pořadatelské službě. Ceník na jednotlivé akce a podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu www.divadlokampa.cz nebo je k nahlédnutí v pokladně divadla. Otevírací hodiny pokladny jsou uvedeny na webovém portálu www.divadlokampa.cz.

IV. PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

 1. Popis služby
  • Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen “služba”). 

  • Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (min. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, email) a následně zaplatit příslušnou částku v hotovosti na prodejním místě, prostřednictvím on-line platby nebo bankovním převodem.
  • Prostřednictvím webového portálu lze na jednu rezervaci nebo objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 10 Vstupenek na jednu Akci v různých cenových kategoriích.
 2. Internetová rezervace 

  • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit rezervační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v rezervačním formuláři. V případě registrace zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Divadla Kampa a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen. 

  • Zákazník rezervuje vstupenky na volná místa požadované akce včetně možných nabízených slev. 

  • Zákazník je povinen před finálním odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu rezervace@divadlokampa.cz. 

  • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. 

  • V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, přidělí systém číslo rezervace. Toto rezervační číslo (internetová rezervace) včetně celkové ceny vstupenek je zákazníkovi sděleno formou zprávy zaslané elektronickou poštou. 

  • Internetová rezervace má časově omezenou platnost. Pokud není uvedeno nebo sděleno zákazníkovi jinak nebo nic, jedná se o 7 kalendářních dní. Po tuto dobu systém garantuje zákazníkovi rezervovanou vstupenku, poté rezervace pozbývá platnosti.
 3. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby
  • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit rezervační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v rezervačním formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Divadla Kampa a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen. 

  • Zákazník vybírá z nabízených akcí a nakupuje vstupenky na volná místa v sálu na požadované akce včetně možných nabízených slev. 

  • Zákazník je povinen před finálním odesláním požadavku na koupi vstupenky překontrolovat správnost vytvořené objednávky. 

  • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. 

  • Stisknutím tlačítka „ZAKOUPIT“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou nebo jiným zvoleným způsobem (bankovním převodem) prostřednictvím internetu. Po dokončení platební operace je zákazník automaticky vrácen na webový portál. 

  • Po úspěšném dokončení online platby kartou bude zákazníkovi odesláno potvrzení o přijetí platby spolu s e-vstupenkou s jedinečným číslem a QR kódem. E-vstupenku možno vytisknout a předložit ke kontrole při vstupu na akci případně lze předložit přidělené číslo či QR kód dle předchozí věty, a to po nastavení ověřovacího kódu a volbě vyzvednutí uhrazených vstupenek na Pokladně Divadla Kampa.
  • Při platbě bankovním převodem přijde prostřednictvím e-mailu zákazníkovi potvrzení o zakoupení vstupenky ve chvíli, kdy peníze dorazí na bankovní účet divadla (může trvat i několik dní). Spolu s potvrzením obdrží zákazník e-vstupenku, kterou je nutno vytisknout a předložit ke kontrole při vstupu na akci případně lze předložit přidělené číslo či QR kód dle předchozí věty, a to po nastavení ověřovacího kódu a volbě vyzvednutí uhrazených vstupenek na Pokladně Divadla Kampa.
 4. Rezervace Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (internetová rezervace) je službou Divadla Kampa garantující Zákazníkovi možnost koupě daného druhu Vstupenky po sdělení rezervačního čísla na Pokladně Divadla kampa, a to po dobu časově omezené platnosti rezervace. Cena rezervované Vstupenky uvedená na Webovém portálu a v emailovém potvrzení o rezervaci je (na rozdíl od služby Dárkový poukaz) platná pouze v den rezervace a může se v době vyzvednutí rezervované Vstupenky v jiný den lišit od ceny Vstupenky uvedené v okamžiku její rezervace v závislosti na vývoji cen vstupenek na Akci.
 5. Hromadné objednávky a rezervace Vstupenek (ve větším množství než 10 kusů), objednávky a rezervace pro držitele průkazu ZTP/P – vozíčkáře, případně ostatní držitele průkazu ZTP/P a ZTP, studenty a seniory, objednávky vstupenek ze zahraničí, úpravy objednávek a rezervací spočívající v navýšení rezervovaných míst, nebo v případě, že zákazníkem je osoba odlišná od spotřebitele, lze učinit prostřednictvím call-centra Divadla Kampa v pracovní dny pondělí a pátek od 9:00 do 13:00 hodin a v úterý, středu a čtvrtek od 16:00 do 18:30 hodin na telefonním číslech 776 44 77 44, případně písemně na emailové adrese rezervace@divadlokampa.cz. Náklady na prostředky komunikace na dálku při užití Webového portálu a call-centra se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem telekomunikačních služeb a nese je zákazník.
  Písemné objednávky mají formu závazné nabídky k uzavření smlouvy těchto obchodních podmínek a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných vstupenek se specifikací dané akce a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace nabídky zákazníka ze strany divadla je smlouva dle těchto všeobecných obchodních podmínek v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za vstupenky splatná do 7 dnů od uzavření příslušné smlouvy o účasti na akci vstupenky budou Zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.

V. OSOBNÍ ÚDAJE 

 1. Ochrana osobních údajů
  Pokud jste naším zákazníkem (divákem, který se zúčastnil představení nebo akce konané v Divadla Kampa na adrese Nosticova 2a, 110 00 Praha 1), či odběratelem našich novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
  Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
  • Kdo je správcem Vašich osobních údajů? - Správcem údajů je obecně prospěšná společnost Divadlo Kampa o.p.s., IČ: 26559625, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O vložka 1413, která provozuje webovou stránku www.divadlokampa.cz a provozuje Divadlo Kampa na adrese Nosticova 2a, 110 00 Praha 1. 
  • Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
  • Kontaktujte nás - Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit (např. v případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností), můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 605 969 093 nebo na e-mailu: produkce@divadlokampa.cz.
 2. Naše prohlášení
  Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.) a GDPR, a že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či případně výslovně uděleného souhlasu.
  Prohlašujeme, že při zpracování Vašich osobních údajů bude docházet k automatizovanému rozhodování a k profilování.
 3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
  Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
  • poskytování služeb, plnění smlouvy (např. v souvislosti s objednávkou vstupenek na akci zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení nebo obchodní firma, telefonní číslo, adresa bydliště). Vaše jméno nebo obchodní firmu a adresu vždy nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a poskytování služeb (identifikace smluvních stran je nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, přičemž bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů by nebylo plnění možné; důsledkem neposkytnutí osobních údajů může proto být nemožnost plnění smlouvy a její ukončení) včetně nároků z odpovědnosti za vady a vedení účetnictví. E-mail a telefon potřebujeme k zasílání oznámení a komunikaci s Vámi (např. v případě zrušení akce).
   Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem nebo po dobu trvání smlouvy, bude-li tato delší.
  • marketing – zasílání newsletterů
   Vaše osobní údaje (e-mail a jméno nebo obchodní firmu) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení týkajících se akcí (představení) konaných v Divadle Kampa. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky (byť se jedná o objednávku neplacenou) nebo 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
   Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  • cookies - Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů (např. tím, že spustíte ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení). Používání cookies můžete na svém počítači zakázat nebo je prvotně nepovolit.
 4. Vaše povinosti
  Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni své osobní údaje (např. při registraci za účelem získaní vstupenky) uvádět správně a pravdivě a že jste povinni nás bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
  • Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.
  • Předávání osobních údajů dalším příjemcům - Vaše osobní údaje mohou být předány osobám, které se podílejí na poskytnutí našich služeb a produktů a nejedná se přitom o naše zaměstnance, dále osobám, které nám poskytují IT služby (včetně úložišť) za účelem zajištění řádného fungování našeho softwaru (zejm. rezervačního softwaru), poskytovatelům softwaru spol. Google, Inc., Facebook a Elastic Email, a dále osobám poskytujícím právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. 
   Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (vyjma níže uvedeného případu kdy tyto uložíme v softwaru spol. Google, Inc.), mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
   V případě předání osobních údajů do třetí země dojde v zásadě k předání do USA, kdy tato země na základě rozhodnutí Evropské Komise zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (Privacy Shield). V případě, že budeme předávat osobní údaje do třetí země, ohledně které podobné rozhodnutí Evropské Komise neexistuje, může se předání uskutečnit výhradně na základě vhodných záruk (čl. 46 GDPR) nebo na základě výjimky pro specifické situace podle druhého pododstavce čl. 49 GDPR. V těchto posledních dvou případech však Vás musíme odkázat na vhodné záruky, a to buď tak, že je sdělíme prostředky, kterými je možné získat jejich kopii (např. kopie je dostupná na pobočce), nebo uvedeme, kde byly tyto informace zveřejněny (např. odkaz na web).
 6. Vaše práva
  Máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR, máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.). 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Podmínky místa konání akce
  • Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou. 

  • Změna programu vyhrazena.
 2. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek 

  • Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotlačena. 

  • Divadlo Kampa si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny. 


Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7.12. 2015. 


REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. PŘEDMĚT REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

 • Reklamační řád stanoví postup zákazníka a Divadla Kampa v případech, kdy přes veškeré úsilí divadla, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce a případně jiné akce. 


II. PRODEJ VSTUPENEK 


 • Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce. 

 • Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje. 


III. NESTANDARDNÍ SITUACE PŘI PRODEJI VSTUPENEK Z REZERVACE 


 • Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému vytištění všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo na prodejním místě, kde byl prodej vstupenek realizován. 
Zákazník povinen uplatnit nejpozději v den konání Akce, a to s obsluhou Pokladny Divadla Kampa nebo po telefonické domluvě na 776 447 744 nebo na rezervace@divadlokampa.cz.
 • Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Není-li technicky možné reklamaci dle výše uvedeného postupu provést, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou vstupenku (vstupenky). 


IV. VRACENÍ VSTUPENEK 


 • Při změně či zrušení akce mže zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat, žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení vstupného. Nebude-li stanoveno jinak, provádí se výměna či vrácení vstupenky (vstupenek) na pokladně Divadla Kampa, Nosticova 2a, 110 00 Praha 1.
 • Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek 
na prodejním místě, na webovém portálu www.divadlokampa.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky. 


V. ÚČINNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU 


 • Reklamační řád je závazný pro zákazníka Divadla Kampa. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 • Reklamující souhlasí s tím, že Divadlo Kampa vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace. 


Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 7.12.2015. 

Divadlo Cylindr

Divadelní soubor Cylindr je uskupení umělců kolem Ivety Duškové. Zabývají se autorským divadlem pro dospělé a pohádkami pro děti.

vstupenky

Vstupenky rezervujte online u detailu vybrané akce v programu.

   

pokladna 

Na Maninách 32a, Praha 7 

je otevřena 1 hodinu před každým představením (Divadla Kampa i Divadla Na Maninách)

   

776 44 77 44 (po - pá 10.00 - 13.00)
rezervace@divadlokampa.cz

   

o prázdninách pouze prostřednictvím emailu

kontakt

Divadlo Kampa
od února 2024 v Divadle Na Maninách, Na Maninách 32a, Praha 7
Kde nás najdete?
Facebook Divadla Kampa
YouTube Divadla Kampa
Instagram Divadla Kampa

   

Fakturační adresa: 
Divadlo Kampa o.p.s.
Újezd 450/40, 118 00 Praha - Malá Strana, IČO: 26559625

    
info@divadlokampa.cz